Katharine McPhee National Anthem @ Bryant Park

Katharine McPhee National Anthem @ Bryant Park

Video Source : mjsbigblog.com